Všeobecné obchodní podmínky

Společnost HEMANN, s.r.o., IČ: 61977527
se sídlem Okružní 1495, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 12444

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.1.2023 pro https://www.hemann.cz

 1.     Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „OP“) společnosti HEMANN, s.r.o., IČ: 61977527, se sídlem Okružní 1495, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 12444 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) vzájemná práva a povinnosti uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.hemann.cz/ (dále jen „webová stránka“ nebo „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem, ale podnikatelem, tedy právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na vztahy mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím jako podnikatelem se použijí obecná ustanovení o závazcích a obecná ustanovení kupní smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.      Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Spolu s potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.14. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí a bez udání důvodů až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3.      Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu pouze následujícím způsobem:

3.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

3.1.2 převodem – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 123-8520490257/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4. Při platbě kupní cena na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v písemné podobě spolu s předmětem koupě kupujícímu na poštovní adresu uvedenou v objednávce.

3.6  V  případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.      Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

4.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ dle občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu jedné z provozoven prodávajícího nebo na adresu sídla prodávajícího, a to ať už se jedná o skutečné či formální sídlo prodávajícího nebo na elektronickou adresu uvedenou v OP, na webové stránce prodávajícího, faktuře nebo na objednávce. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem jakým byla zaplacena kupní cena nebo bankovní účet, který kupující prodávajícímu sdělí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem určeným v bodě 4.5. OP, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.9. Kupující může využít k odstoupení od smlouvy i tento vzorový formulář:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát:

 Společnost HEMANN, s.r.o., IČ: 61977527, se sídlem Okružní 1495, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, telefon: +420 558 676 160, e-mail: hemann@hemann.cz

- Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy tohoto zboží_______________________

- Datum objednání ___________/datum obdržení___________ zboží

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ____________________, kteří odstupují od kupní smlouvy

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů______________________

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů____________________ (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum ___________________

 

5.      Přeprava a dodání zboží

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.      Platební podmínky a doprava

6.1.1. Prodávající tímto uvádí platební podmínky na přepravu zboží pro zásilky přepravované v rámci České republiky následovně:

6.1.1.1 Nákup do 3000 Kč; Doprava Balíkovna nebo Zásilkovna pošt.+ balné 130 Kč,

6.1.1.2 Nákup do 3000 Kč; Doprava Česká pošta – Balík na poštu pošt.+ balné 140 Kč,

6.1.1.3 Nákup do 3000 Kč; Doprava Česká pošta - Balík do ruky pošt.+ balné 150 Kč,

6.1.1.4 Nákup nad 3000Kč; pošt+balné zdarma

6.1.1.5 Při nákupu nad 5000 Kč je poštovné a balné zdarma + prodávající poskytne kupujícímu dárek dle výběru a hodnoty stanoveného prodávajícím.

6.1.2. Prodávající tímto uvádí platební podmínky na přepravu zboží pro zásilky přepravované v rámci Slovenské republiky následovně:

6.1.2.1 Doprava Zásilkovna na výdejní místo pošt.+ balné 200 Kč (váha zásilky max 4,5 Kg)

6.1.2.2 Doprava Česká pošta – Balík na Slovensko pošt.+ balné 300 Kč,

6.1.2.3 Při nákupu nad 5000 Kč prodávající poskytne kupujícímu dárek dle výběru a hodnoty stanoveného prodávajícím.

6.1.3. Prodávající tímto uvádí platební podmínky na přepravu zboží pro zásilky přepravované mimo Českou a Slovenskou republiku následovně:

6.1.3.1 Doprava Česká pošta – Balík do zahraničí pošt.+ balné 500 Kč,

6.1.3.2 Při nákupu nad 5000 Kč prodávající poskytne kupujícímu dárek dle výběru a hodnoty stanoveného prodávajícím.

6.2.1 Platba je možná prostřednictvím dobírky nebo převodem na bankovní účet prodávajícího. Pokud se zboží bude hradit dobírkou, tak se kupní cena platí při převzetí zboží poskytovateli přepravních služeb, v případě, že se zboží bude hradit převodem na bankovní účet prodávajícího, tak se kupní cena hradí na číslo účtu 123-8520490257/0100. po připsání fin. prostředků na učet firmy HEMANN,s.r.o je zboží odesláno do dvou pracovních dnů. . V případě , že platba nebude připsána na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů, bude objednávka zrušena.

6.2.2 Při platbě dobírkou je účtováno doběrečné ve výši 20 Kč (Platba dobírkou je možné pouze v rámci doručení v České republice nebo na Slovensko, a to pouze při zaslání prostřednictvím Zásilkovny a váhy zásilky max 4,5 kg)

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem – fakturou. Ceny jsou smluvní v souladu s platným ceníkem.

6.3. Přeprava zboží probíhá prostřednictvím České pošty, s.p. (včetně Balíkovny) a Zásilkovny s.r.o.

6.4. Na Slovensku je distributorem výrobků společnosti HEMANN, s.r.o.,IČ: 61977527:

společnost OHM, s.r.o, 85101 Bratislava, ul. Handlovská 26, tel 00421263813897,

e -mail: OHM e-mail:info@ohm.sk.

společnost  Bratislava BioCare.sk, e-mail:vecera@biocare.sk.

tel. +4210904282649

7.      Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedenému smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná – li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (zjevná vada).

7.5. Pokud vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

7.5.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

7.5.2 na odstranění vady opravou věci,

7.5.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.5.4 odstoupit od smlouvy.

7.6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil dle předcházejícího bodu, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo dle první věty včas, má právo volby prodávající.

7.7. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.8. Kupující má právo uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

7.9. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.      Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podává spotřebitel České obchodní inspekci.

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Web: www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.      Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to do doby, než kupující požádá prodávajícího o výmaz svých evidovaných osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, přičemž jde zejména o náklady spojené s poštovní přepravou.

  1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Podrobné informace o Cookies

11.     Doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, může být doručeno prostřednictvím poštovní přepravy formou doporučeného dopisu nebo formou elektronické pošty, není – li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty nebo odesláním emailu prostřednictví elektronické pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12.     Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupující k nim má přístup na základě žádostí.

12.5. Ostatní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/19922 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád

1.      Úvod

1.1. Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě společnosti HEMANN, s.r.o., IČ: 61977527, se sídlem Okružní 1495, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 12444. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na každém výrobku zvlášť.

1.2. Neprodleně po obdržení zásilky – zboží, je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí zjevnou závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo na adresu sídla prodávajícího nebo telefonicky na: +420 558 676 160 či na e-mail: hemann@hemann.cz a pověření zaměstnanci s kupujícím reklamaci projednají. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2.      Místo uplatnění reklamace

2.1. Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu jedné z provozoven prodávajícího nebo formou elektronické komunikace.

3.      Způsob uplatnění reklamace

3.1. Reklamované zboží zašlete spolu s dokladem o nákupu a identifikovatelným popisem závady na jednu z adres uvedených v čl. 2.1. Reklamačního řádu.

3.2. Reklamované zboží zasílejte prostřednictvím České pošty – běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv jiné přepravní společnosti (PPL, DPD apod.). Pokud bude reklamace zaslána dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamované zboží případně pojistit a zabalit takovým způsobem, aby se předešlo jeho poškození. Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající odpovědnost.

3.3. Pro uplatnění reklamace kupujícího předloží prodávajícímu jednak doklad o nákupu zboží (fakturu), případně jiný dokument, kterým lze prokázat nákup zboží u prodávajícího (např. výpis z bankovního účtu, potvrzení o převzetí zásilky od přepravce apod.) a přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje).

4.      Práva z vadného plnění

4.1. Kupující má práva z vadného plnění uvedené v bodě 7 Obchodních podmínek.

4.2. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. nejpozději do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší.

4.3. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo v sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

4.4. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval.

5.      Závěrečná ustanovení

5.1. Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 5.1.2023 a platí na území České republiky. Nákupem zboží s reklamačním řádem kupující souhlasí a zavazuje se jím řídit.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.